User-agent: * Allow: / Mozilla/5.0 (compatible; Yeti/1.1; +http://naver.me/bot)
  • 즐겨찾기link
  • 홈페이지
  • 로그인
  • 회원가입

Music Artists

artists

Quimantu

Q 조회 수 1709 추천 수 0 2005.10.24 14:24:06
  

안데스 음악의 전통적인 뿌리를 유지하는 Quimantu:
키만투(페루 대지의 사람들’을
의미)

            마우리시오 베네가스
(Mauricio Venegas)의 주도하에 혼성 5인조로 결성,
            
            
                                    칠레 안데스 민중의 궁핍했던 생활을 음악으로 표현,안데스의 전통적인 악기들로 구성,

            
Kyrie는 식민지 시절 안데스 산맥의 광산에 끌려갔던 노동자들과 인디오들을 추모하기 위해 미사곡 형태로 만들어진 안데스 음악 최고의 걸작으로 리듬의 다양성과 바이올린의 선율미가
안데스 사운드 특유의 비장감을 더해주고 있다.

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수sort
» Q Quimantu paho 2005-10-24 1709
261 S Spyro Gyra [3] paho 2005-10-24 1709
260 M Machito 마치토 paho 2007-05-26 1709
259 S Sandro [2] paho 2005-09-21 1712
258 D David Pena Dorantes paho 2005-10-05 1717
257 D Dead Can Dance paho 2005-10-05 1721
256 M Maria Bethania 마리아 베따니아 paho 2006-07-11 1726
255 M Miriam Makeba(미리암 마케바) paho 2005-09-05 1731
254 R Richard Bona (리차드 보나) [4] paho 2005-09-16 1733
253 F Fey(페이) [1] paho 2005-09-09 1735
252 P Pete Seeger 피트 시거 paho 2007-07-04 1736
251 R Ricardo Montaner 리까르도 몬따네르 paho 2007-07-04 1736
250 H Hilario Duran(힐라리오 두란) [3] paho 2005-09-07 1737
249 S Stoa paho 2005-10-24 1738
248 P Paul Mauriat paho 2005-09-21 1741
247 A Abel Ferreira(아벨 페레이라) paho 2005-10-04 1741
246 M Martin Taylor paho 2005-10-21 1742
245 K Katia Cardenal paho 2005-10-18 1743
244 S Solaris [82] paho 2005-10-24 1750
243 F France Gall [4] paho 2005-10-05 1752

로그인

로그인폼

로그인 유지

X