User-agent: * Allow: / Mozilla/5.0 (compatible; Yeti/1.1; +http://naver.me/bot)
  • 즐겨찾기link
  • 홈페이지
  • 로그인
  • 회원가입

Music Artists

artists

Mongo Santamaria

M 조회 수 2510 추천 수 0 2007.10.10 23:15:34  Mongo Santamaria

몽고 산타마리아(1922년생)는 쿠바 하바나 출신으로 콩가 드럼이란 독특한  악기로 한시대를 휘어잡았던 뮤지션이다.
            
그의 원초적인 리듬감과 펑키한 필링, 거기에 아프로 큐반의  향취가 섞여 그의 음악은 당시로서는 보기드문 형태의 재즈로 간주되었다.
            
특히 허비 행콕이 작곡했던 'Watermelon Man'을 아프로-큐반 터치로 리바이벌하여 전미를 강타했던 일은 산타마리아의 황홀한 전성기를 대변하다고 하겠다.
1963년 9월 2일에는 뉴욕 재즈의 메카 빌리지 게이크에서 콘서트를 가졌다.
            

 

 


            
            
            

동반된 뮤지션들중에서 빅토리 베네가스,
치후아후아 마르티네즈,
줄리앙 카브레리와 같은 남미인들이 돋보였으며 브라스에 못지 않게 타악기에 비중을 둔 편성이 결과적으로 그만의 독특한 색깔을 보여주었다.

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜sort 조회 수
22 Z Zizi Possi paho 2007-08-28 1805
21 Z Zap mama paho 2007-08-28 2261
20 Z Zakir Hussain paho 2007-08-28 2632
19 Y Yoshida Brothers [27] paho 2007-08-28 3044
18 Y Yat Kha [10] paho 2007-08-28 2454
17 Y Yann Tiersen paho 2007-08-28 2843
16 V VOCAL SAMPLING paho 2007-08-28 2481
15 V Violeta Parra paho 2007-08-28 2459
14 V Victor Lazlo paho 2007-08-28 4804
13 V Vicente Amigo paho 2007-08-28 2571
12 P Pedro Aznar paho 2007-10-04 2597
11 P Paris Match paho 2007-10-04 2676
10 G Geoffrey Oryema(제프리 오리에마) paho 2007-10-10 2878
9 M Mayte Martin paho 2007-10-10 2575
8 R Robert Tree Cody paho 2007-10-10 2553
7 R Ravi Shankar paho 2007-10-10 2860
» M Mongo Santamaria paho 2007-10-10 2510
5 D Dilermando Reis paho 2007-10-10 6230
4 T Teofilo Chantre paho 2007-10-11 3623
3 A A Perfect Circle-Judith paho 2009-02-19 3262

로그인

로그인폼

로그인 유지

X