User-agent: * Allow: / Mozilla/5.0 (compatible; Yeti/1.1; +http://naver.me/bot)
  • 즐겨찾기link
  • 홈페이지
  • 로그인
  • 회원가입

Music Artists

artists

Mari Boine

M 조회 수 1442 추천 수 0 2005.10.21 04:21:04

 
노르웨이 월드 뮤직 아티스트 마리 보완 페르센 이다.

한때 바이킹이라는 이름으로 알려지면서 용맹을 떨쳤던 민족들이

바로 노르웨이 사람들

민족으로 구분하자면 거의 게르만족과 켈트족이반반 정도로 구성되어 있다

,이들의 정서는 오히려 매우 순박하다고 하다

그런데, 노르웨이 대부분을 차지하는 이들 바이킹의 후예 말고도,

노르웨이 북부에는 약 5만 명 정도로 추산되는 소수 민족들이 있다

.
바로 '사미(Sami)' 족이라고 불리는 사람들...


월드 뮤직 아티스트 마리 보완 페르센이바로 이 사미 족 출신이다.

            
1990년에 소개된 음반 '굴라 굴라(Gula Gula)'에서 독특하고

아름다운 음악을 만나볼 수 있다..
List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜sort 조회 수
122 L Lito Vitale paho 2005-10-19 1377
121 L Lokua Kanza paho 2005-10-19 1600
120 L Los Calchakis [4] paho 2005-10-19 1415
119 L Lou Bega paho 2005-10-19 1466
118 L Luz Casal paho 2005-10-19 2391
117 M Marcelo Alvarez paho 2005-10-19 1446
116 M Mago De Oz paho 2005-10-19 1473
115 M Manolo Carrasco paho 2005-10-19 1426
114 M Manu Dibango paho 2005-10-19 1504
113 M Maria del Mar Bonet paho 2005-10-19 1716
112 M Maria Farantouri paho 2005-10-19 1712
111 M Marisa Monte paho 2005-10-21 1456
110 M Mariza paho 2005-10-21 1400
109 M Mary Black paho 2005-10-21 1458
108 M Martin Taylor paho 2005-10-21 1634
107 M Mecano [1] paho 2005-10-21 1425
106 M Melina Mercouri paho 2005-10-21 2003
105 M Mercedes Sosa paho 2005-10-21 1438
104 M Migala paho 2005-10-21 1580
» M Mari Boine [7] paho 2005-10-21 1442

로그인

로그인폼

로그인 유지

X