User-agent: * Allow: / Mozilla/5.0 (compatible; Yeti/1.1; +http://naver.me/bot)
  • 즐겨찾기link
  • 홈페이지
  • 로그인
  • 회원가입

Music Artists

artists

Mari Boine

M 조회 수 1567 추천 수 0 2005.10.21 04:21:04

 
노르웨이 월드 뮤직 아티스트 마리 보완 페르센 이다.

한때 바이킹이라는 이름으로 알려지면서 용맹을 떨쳤던 민족들이

바로 노르웨이 사람들

민족으로 구분하자면 거의 게르만족과 켈트족이반반 정도로 구성되어 있다

,이들의 정서는 오히려 매우 순박하다고 하다

그런데, 노르웨이 대부분을 차지하는 이들 바이킹의 후예 말고도,

노르웨이 북부에는 약 5만 명 정도로 추산되는 소수 민족들이 있다

.
바로 '사미(Sami)' 족이라고 불리는 사람들...


월드 뮤직 아티스트 마리 보완 페르센이바로 이 사미 족 출신이다.

            
1990년에 소개된 음반 '굴라 굴라(Gula Gula)'에서 독특하고

아름다운 음악을 만나볼 수 있다..
List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜sort 조회 수
322 N Nawang Khechog [4] paho 2005-10-21 1493
321 M My Morning Jacket paho 2005-10-21 2916
» M Mari Boine [7] paho 2005-10-21 1567
319 M Migala paho 2005-10-21 1679
318 M Mercedes Sosa paho 2005-10-21 1522
317 M Melina Mercouri paho 2005-10-21 2107
316 M Mecano [1] paho 2005-10-21 1528
315 M Martin Taylor paho 2005-10-21 1742
314 M Mary Black paho 2005-10-21 1553
313 M Mariza paho 2005-10-21 1498
312 M Marisa Monte paho 2005-10-21 1547
311 M Maria Farantouri paho 2005-10-19 1791
310 M Maria del Mar Bonet paho 2005-10-19 1798
309 M Manu Dibango paho 2005-10-19 1590
308 M Manolo Carrasco paho 2005-10-19 1527
307 M Mago De Oz paho 2005-10-19 1587
306 M Marcelo Alvarez paho 2005-10-19 1555
305 L Luz Casal paho 2005-10-19 2499
304 L Lou Bega paho 2005-10-19 1549
303 L Los Calchakis [4] paho 2005-10-19 1503

로그인

로그인폼

로그인 유지

X