User-agent: * Allow: / Mozilla/5.0 (compatible; Yeti/1.1; +http://naver.me/bot)
  • 즐겨찾기link
  • 홈페이지
  • 로그인
  • 회원가입

Music Artists

artists

Emily van evera

E 조회 수 1666 추천 수 0 2005.10.05 14:38:42

소프라노 '에밀리 반 에베라'와 뉴저지 주에 있는 '저메인 프린츠'라는
한 수도원원장이 아카펠라로 노래하고 현대 작곡가 '리차드 수더'가,
12세기를 살았던 수녀원장 '힐데가르트 폰 빙겐'의 음악을 새롭게 해석한
이 독특한 곡은 수세기를 넘나드는 특별한 음악적 교감을 나타낸다.


Vision이라 이름 붙여진 이 프로젝트는 90년대 중반 클래식계를 휩쓴 '그레고리안 성가'의 열풍과 함께 큰 반향을 일으켰었고 12세기 작곡가와 20세기 작곡가가 만들어 낸 이 음악은 신비로운 분위기와 성스러운 느낌이 곡 전체를 편안히 감싸고 있다.

  Emily van evera - VisionList of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
262 G George Moustaki [2] paho 2005-10-05 1765
261 G Geoffrey Oryema paho 2005-10-05 1791
260 G Gal Costa [6] paho 2005-10-05 1668
259 G Gabriela paho 2005-10-05 1913
258 F Fresh Maggots paho 2005-10-05 2187
257 F Freddie Aguilar paho 2005-10-05 1570
256 F Franco Simone [110] paho 2005-10-05 2530
255 F France Gall [4] paho 2005-10-05 1752
254 E Esperanto [5] paho 2005-10-05 1691
253 E Enzo Enzo [7] paho 2005-10-05 1776
252 E Enrico Macias(앙리코 마샤스) paho 2005-10-05 2141
251 E Emir Kusturica paho 2005-10-05 1798
» E Emily van evera paho 2005-10-05 1666
249 E Elvis Crespo & Victro Manuelle paho 2005-10-05 1660
248 E Eliane Elias paho 2005-10-05 1696
247 E Eleanor Mcevoy(엘리너 맥키보이) [82] paho 2005-10-05 2071
246 E Eleni Karaindrou [41] paho 2005-10-05 1860
245 E Elegy paho 2005-10-05 1879
244 E Elegeion paho 2005-10-05 1809
243 E Eleftheria Arvanitaki(엘레프테리아 아르바니타키) [2] paho 2005-10-05 1988

로그인

로그인폼

로그인 유지

X